Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ DLA LEKARZY DENTYSTÓW
ORGANIZOWANYCH PRZEZ „POLORTO” Tomasz Stefańczyk.

I. Informacje ogólne.

 1. Organizatorem szkoleń jest firma „Polorto” Tomasz Stefańczyk z siedzibą w Częstochowie,
  ul. Zwycięzców 18, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy lub lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.
 3. Zakres tematyczny, terminy i miejsca (miejscowości) odbywania szkoleń określa publikowana przez Organizatora oferta szkoleń z reguły na okresy półrocze.

II. Szkolenia mają formę kursów medycznych, przeznaczone są dla lekarzy dentystów. Szkolenia odbywają się w trybie teoretycznym (wykłady) – stacjonarnie lub internetowo oraz teoretyczno – praktycznym (wykłady i ćwiczenia, ewentualnie zabiegi pokazowe). Tryb kształcenia poszczególnych szkoleń określa publikowana przez Organizatora oferta szkoleń na zadane okresy.

III. Warunki uczestnictwa.

 1. Zapisy:
  a) miejsce na kurs należy rezerwować telefonicznie, e-mailem lub poprzez internetowy formularz zapisu,
  b) o zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat,
  c) potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na kurs oraz zawiadomienie o uczestnictwie wysłane z Polorto Tomasz Stefańczyk,
  d) wpłaty na kurs należy dokonywać na konto: w BNP PARIBAS w Warszawie numer konta: 02 1600 1462 1845 0581 2000 0001 lub indywidualny numer Konta Klienta w przypadku ciągłych kontaktów gospodarczych z Organizatorem, a przy kursach internetowych przy użyciu PayPal lub karty kredytowej lub ww. przelewu bankowego,
  e) cena kursu, o ile oferta stanowi inaczej, nie obejmuje: dojazdu, pobytu, kosztów wyżywienia uczestnika itp,
  f) wpłat należy dokonywać w terminach określonych w ofercie kursowej, przy wpłatach po terminie (lub w trakcie szkolenia) rezerwujemy sobie prawo doliczenia 20% opłaty do podstawowej ceny kursu,
  g) przy rezygnacji z kursu na 14 – 8 dni przed jego terminem Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 50% ceny, a do 7 dni przed terminem – 100% ceny kursu,
  h) nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia go od zapłaty pełnej kwoty należności za kurs.
  W przypadku kursów internetowych opłaconych poprzez PayPal lub kartę kredytową organizator nie będzie dokonywał zwrotów opłat po rozpoczęciu szkolenia.

  IV. Prawa i obowiązki uczestników oraz prowadzących szkolenia.
  1. Temat kursu określa oferta przedstawiona przez Organizatora. Ostateczny zakres prezentowanego materiału należy do wykładowcy.
  2. Uczestnicy szkolenia mają prawo do uzyskania przekazu zgodnego z najlepszą wiedzą prowadzącego szkolenie. Oprócz zakresu materiału wybranego przez wykładowcę mają prawo do zadawania pytań związanych tematycznie ze szkoleniem, w którym biorą udział.
  3. Wykładowcy mają obowiązek rzetelnego, zgodnego z najlepszą wiedzą, przekazania tematu kursu jego uczestnikom.

  V. Sprawdzanie wyników kształcenia odbywa się w formie anonimowej ankiety przeprowadzanej wśród uczestników szkolenia. Zawiera ona m.in. pytania o jakość przekazu wiedzy, ocenę wykładowcy, tematu szkolenia, informacji które uzyskali.
  W przypadku kursów internetowych do uczestników zostanie wysłana ankieta, z prośbą o wypełnienie, z pytaniami z zakresu j.w., ponieważ umożliwia to aplikacja, z której korzysta Polorto.

  W przypadku szkoleń praktycznych wyniki nauczania weryfikowane są na bieżąco przez prowadzących oceniających wykonywanie ćwiczeń przez uczestników szkolenia.

  VI. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, temat szkolenia, nazwisko prowadzącego, ilość godzin szkolenia oraz odpowiadającą im ilość punktów edukacyjnych oraz datę i miejsce wystawienia certyfikatu.
  W przypadku kursów internetowych ‘Zaświadczenia ukończenia szkolenia’ otrzymają uczestnicy którzy nie opuścili szkolenia przed upływem 75% czasu szkolenia. Administrator (Host) szkolenia ma wgląd w informacje, którzy uczestnicy opuszczają (wylogowują się) podczas szkolenia.

  VII. Opłaty za szkolenia określa oferta publikowana przez Organizatora.

 

 Zobacz też
Wybierz interesujący temat
ORTONET Systems

Program do zarządzania gabinetami

DDP-Ortho

Bezpłatne oprogramowania

DDS-Pro

Program dla implantologów i Chirurgów szczękowych

DTS

Oprogramowanie dla techników, punktów usługowych drukowania 3D i klinicystów.

Polorto
test