Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń dla lekarzy dentystów organizowanych przez POLORTO.

I. Informacje ogólne.

Organizatorem szkoleń jest firma Polorto z siedzibą w Częstochowie, ul. Zwycięzców 18, zwaną dalej „Organizatorem”.
Organizator jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy lub lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.
Zakres tematyczny, terminy i miejsca (miejscowości) odbywania szkoleń określa publikowana przez Organizatora oferta szkoleń na dane półrocze.

II. Szkolenia mają formę kursów medycznych, przeznaczone są dla lekarzy dentystów. Szkolenia odbywają się w trybie teoretycznym (wykłady) lub teoretyczno – praktycznym (wykłady i ćwiczenia, ewentualnie zabiegi pokazowe). Tryb kształcenia poszczególnych szkoleń określa publikowana przez Organizatora oferta szkoleń na dane półrocze.

III. Warunki uczestnictwa.

Zapisy:
Miejsce na kurs należy rezerwować telefonicznie, e-mailem lub faksem – korzystając z załączonego do oferty szkoleń wzorca karty zgłoszenia.
O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na kurs oraz zawiadomienie o uczestnictwie wysłane z Polorto .
wpłaty na kurs należy dokonywać na konto: Bank BNP PARIBAS numer konta: 02 1600 1462 1845 0581 2000 0001.
Cena kursu, o ile oferta stanowi inaczej, nie obejmuje: dojazdu, pobytu, kosztów wyżywienia uczestnika.
Wpłat należy dokonywać w terminach określonych w ofercie kursowej, przy wpłatach po terminie (lub w trakcie szkolenia) rezerwujemy sobie prawo doliczenia 20% podstawowej ceny kursu.
Przy rezygnacji z kursu na 14 – 8 dni przed jego terminem Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów manipulacyjnych w wysokości 50% ceny, a do 7 dni przed terminem – 100% ceny kursu.
Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia go od zapłaty pełnej kwoty należności za kurs.

IV. Prawa i obowiązki uczestników oraz prowadzących szkolenia.

Temat kursu określa oferta przedstawiona przez Organizatora. Ostateczne określenie zakresu prezentowanego materiału należy do wykładowcy.
Uczestnicy szkolenia mają prawo do uzyskania wiadomości zgodnej z najlepszą wiedzą prowadzącego szkolenie. Oprócz zakresu materiału wybranego przez wykładowcę mają prawo do uzyskiwania odpowiedzi na pytania związane tematycznie ze szkoleniem, w którym biorą udział.
Wykładowcy mają obowiązek rzetelnego, zgodnego z najlepsza wiedzą, przekazania tematu kursu jego uczestnikom.

V. Sprawdzanie wyników kształcenia odbywa się w formie anonimowej ankiety przeprowadzanej miedzy uczestnikami szkolenia. Zawiera one m.in. pytania o jakość przekazu wiedzy, ocenę wykładowcy, tematu szkolenia.
W przypadku szkoleń praktycznych wyniki nauczania weryfikowane są na bieżąco przez prowadzących oceniających wykonywanie ćwiczeń przez uczestników szkolenia.

VI. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, temat szkolenia, nazwisko prowadzącego, ilość godzin szkolenia oraz odpowiadającą im ilość punktów edukacyjnych oraz datę i miejsce wystawienia certyfikatu.

VII. Opłaty za szkolenia określa oferta publikowana przez Organizatora.Zobacz też
Wybierz interesujący temat
ORTONET Systems

Program do zarządzania gabinetami

DDP-Ortho

Bezpłatne oprogramowania

DDS-Pro

Program dla implantologów i Chirurgów szczękowych

Polorto
test